ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну раду «Ірпінський ДІМ» (КР «І-ДІМ»)

1. Загальні положення
1.1. Ініціаторами створення КР«Ірпінський Дім» є:
Ірпінська організація ВО «Майдан»
БФ «Фонд громади Приірпіння»;
Спілка об’єднань громадян «Демократична Київщина»;
ГО «Об’єднання власників квартир Ірпеня»;
ВГО «Фундація конструктивних ініціатив «Третя сила»;
ГО Жіноча організація «Лада»
Партія «Право Народу»
ГО «Самозахист».
1.2. Діяльність КР «Ірпінський Дім» (надалі – КР «І-ДІМ») базується на засадах «Загальної декларації прав людини» та нормах українського законодавства, які не протирічать нормам міжнародних актів, підписаних Україною.
1.3. КР «І-ДІМ» зобов’язана базувати свою діяльність на принципах демократичності, багатолідерності, прозорості, підзвітності, відповідальності.
Членство в Координаційній Раді «Ірпінський ДІМ»
1.1. Членами «І-ДІМ» можуть бути організації та окремі громадяни, які засвідчили свою спроможність підписами 20 громадян представляти їх інтереси в КР. Членами КР можуть бути особи, котрі визнають місію та мету діяльності, поділяють її завдання, принципи і цінності діяльності та дотримується вимог цього Положення.
1.2. Членство у КР «І-ДІМ» фіксується шляхом підписання цього «Положення».
1.3. Від імені колективного учасника Положення підписує особа, повноваження якої підтверджуються відповідним протоколом або дорученням, або вона має право першого підпису в організації.
2. Організація роботи Координаційної Ради «Ірпінський ДІМ»
2.1. Координаційна рада здійснює свою діяльність на добровільних засадах, дотримуючись принципів рівності її членів, законності, відкритості та гласності.
2.2. Організаційною формою роботи КР «І-ДІМ» є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два тижні.
2.3. КР «І-ДІМ» правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні мінімум 1/3 її членів. У випадку відсутності кворуму, усі питання діяльності мають право обговорюються і набувають правомочності після підписання протоколу (або погодження електронною поштою) мінімумом ½ членів КР «І-ДІМ».
2.4. Рішення КР «І-ДІМ» приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні і оформлюється протоколом.
2.5. Рішення про включення та виключення зі складу КР «І-ДІМ» приймається більшістю голосів від членів КР «І-ДІМ», що оформлюється протоколом.
2.6. У разі, якщо член КР «І-ДІМ» не згоден з прийнятим рішенням, в протокол заноситься окрема думка. У випадку відсутності кворуму та не підписання протоколу резолюція протоколу може бути оприлюднена як окрема думка присутніх на засіданні/осіб, котрі підписали протокол.
2.7. За будь-які дії чи заяви будь-кого з учасників КР «І-ДІМ», які не були ухвалені КР «І-ДІМ», згідно з наведеними вище процедурами, КР «І-ДІМ» відповідальності не несе.
2.8. У період між засіданнями КР «І-ДІМ» її діяльність забезпечують виконавчий орган КР «І-ДІМ» та утворені нею комісії.
2.9. Положення про виконавчий орган КР «І-ДІМ» приймається та за необхідності актуалізується з наступним затвердженням простою більшістю членів КР «І-ДІМ», що оформлюється протоколом.
3. Порядок обговорення питань та голосування
3.1. Рішення щодо необхідності виступів під час обговорення визначається кожним членом КР «І-ДІМ» самостійно.
3.2. Для отримання слова учасник засідання КР «І-ДІМ» підіймає руку.
3.3. Координатор фіксує черговість виступів, надає слово та контролює час виступів згідно з регламентом.
3.4. Забороняється перебивати виступаючого під час його виступу. Порушник отримує попередження від координатора.
3.5. Учасник засідання, який отримав 3 зауваження, позбавляється права участі в засіданні та сплачує штраф _____ грн.
3.6. Інформація про порушення вноситься до протоколу.
3.7. Кожен з членів КР «І-ДІМ» зобов’язаний проголосувати з усіх питань, що розглядаються.
3.8. Забороняється передавати право на голосування.
3.9. Члени КР «І-ДІМ» мають рівні права при ухваленні рішень: один член КР «І-ДІМ» має один голос. Голосування здійснюється за процедурою: «за», «проти», «утримався». Особливу думку члена КР «І-ДІМ», на його вимогу, секретар вносить до протоколу засідання КР «І-ДІМ».
4. Керівництво Координаційною Радою «Ірпінський ДІМ»
4.1. Голова КР «І-ДІМ» обирається на її засіданні зі складу членів КР «І-ДІМ» простою більшістю голосів від членів КР «І-ДІМ»;
4.2. Термін перебування на посаді Голови КР «І-ДІМ» складає один місяць;
4.3. Одна особа не може бути головою КР «І-ДІМ» два строки поспіль;
4.4. Голова КР «І-ДІМ»:
5.4.1. організовує роботу КР «І-ДІМ», комісій та виконавчого органу КР «І-ДІМ»
5.4.2. представляє КР «І-ДІМ» у відносинах з партнерами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
5.4.3. робить публічні заяви від імені КР «І-ДІМ» відповідно до прийнятих рішень
5.4.4. завчасно, не пізніше ніж за 1 день, перед проведенням засідань КР «І-ДІМ», оприлюднює та доводить до відома членів КР «І-ДІМ» порядок денний зборів, в якому вказується:
перелік питань, які повинні розглядатися,
доповідачі (співдоповідачі),
регламент засідання,
місце, дата, час початку засідання.
4.5. Рішення про дострокове припинення повноважень голови КР «І-ДІМ» приймається 2/3 голосів від загального числа членів КР «І-ДІМ»;
4.6. У випадку неможливості виконання Координатором КР «І-ДІМ» своїх обов’язків його функції виконує один з Голів комісій, що визначається Координатором або у випадку його відсутності – простою більшістю членів КР «І-ДІМ».
5. Права та обов’язки членів Координаційної Ради «Ірпінський ДІМ»
5.1. Члени КР «І-ДІМ» мають право:
брати участь у заходах, які проводить КР «І-ДІМ»
обирати та бути обраним до органів КР «І-ДІМ»
отримувати інформацію про діяльність КР «І-ДІМ» та її органів
вносити пропозиції до органів КР «І-ДІМ» стосовно їхньої діяльності
добровільно вийти з КР «І-ДІМ» за письмовою заявою, оформленою протоколом керівного органу організації;
5.2. Члени КР «І-ДІМ» зобов’язані дотримуватись цього Положення та рішень, підтриманих ними під час голосування;
5.3. Члени КР «І-ДІМ», які не виконують цього Положення, дискредитують своїми діями і висловлюваннями, наносять іншу шкоду КР «І-ДІМ», можуть бути виключені з КР «І-ДІМ»;
5.4. Члени КР «І-ДІМ» у разі незгоди з виключенням зі складу КР «І-ДІМ» мають право на подачу апеляційної заяви, яку в обов’язковому порядку розглядають на одному з найближчих 3-х засідань КР «І-ДІМ». Рішення, прийняте на цьому засіданні, є остаточним.
6. Інститут симпатиків КР «Ірпінський ДІМ»
6.1. При КР «І-ДІМ» формується інститут симпатиків (прихильників);
6.2. Симпатиком (прихильником) КР «І-ДІМ» може бути кожен мешканець м. Ірпеня, який визнає місію та мету діяльності, поділяє її завдання, принципи і цінності діяльності та бере участь у роботі однієї з комісій КР «І-ДІМ»;
6.3. Для набуття статусу прихильника (симпатика) фізична особа подає відповідну заяву до КР «І-ДІМ»;
6.4. Рішення про залучення до інституту симпатиків КР «І-ДІМ» та виключення з нього приймається простою більшістю членів КР «І-ДІМ».
7. Заключні положення
7.1. Жоден з членів КР «І-ДІМ» не може одноосібно перебирати на себе загальних прав або обов’язків КР «І-ДІМ», а в разі припинення її діяльності – виступати правонаступником КР «І-ДІМ»;
7.2. КР «І-ДІМ» припиняє свою діяльність за згодою не менше ніж ¾ від загальної кількості її членів.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты